Choď na obsah Choď na menu

SMERNICA

Materská škola -  Dlhé Klčovo 61

SMERNICA

o podávaní, prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania

sťažností podaných  v MŠ -  Dlhé Klčovo

            

Čl. 1

Základné ustanovenia

1) Smernica o podávaní , prijímaní , evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností podaných v MŠ Dlhé Klčovo vypracovaná v zmysle § 11 ods.1 zákona č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

2) Sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby ( ďalej len sťažovateľ), ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov , o ktorých sa domnieva že boli  porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy a zároveň poukazuje na konkrétne nedostatky , najmä na porušenie právnych  predpisov , ktorých odstránenie   je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

3)Ak podanie nespĺňa náležitosti uvedené v odseku 2 toho článku , nie je sťažnosťou.

4) Za sťažnosť sa podľa zákona č. 9/2010 Z.Z. o sťažnostiach sa nepovažuje podanie, ktoré :

a)má charakter dopytu , vyjadrenia , názoru , žiadosti , podnetu alebo návrhu a nie je v ňom  uvedené , ochrany akého svojho  práva sa sťažovateľ domáha,

b)poukazuje na konkrétne nedostatky  v činnosti orgánu verejnej správy , ktorých odstránenie  alebo vybavenie je upravené iným právnym prepisom,

c) je sťažnosťou podľa osobitného predpisu,

d) smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu ( napr. zákon 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov)

5)V prípade , že podanie nie je sťažnosťou podľa Čl. 1. ods. 4 písm. a),b),d), je potrebného ho  vrátiť s uvedením  dôvodov tomu, kto ho podal, bezodkladne po tom ako  sa zistí , že podnet nie je sťažnosťou, najneskôr však do 30 pracovných dní od jeho  doručenia.

V prípade Čl. 1. ods. 4 písm. c) postúpi orgán verejnej správy podanie tomu, kto je na jeho vybavenie  príslušný a súčasne to oznámi tomu, kto ho  podal.

 

Ak časť podania spĺňa  náležitosti sťažnosti, vybaví sa táto časť podania ako sťažnosť.

6)Podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom  na vyvodzovanie  dôsledkov , ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu.

Čl. 2

PODÁVANIE, PRIJÍMANIE A EVIDENCIA  SŤAŹNOSTÍ

1)      Sťažnosti sa podávajú písomne,  ústne do záznamu , telefaxom alebo elektronickou  poštou.

2)      Sťažnosť musí :

-          obsahovať meno, priezvisko , adresu sťažovateľa,

-          byť čitateľná a zrozumiteľná,

-          musí byť jednoznačné :

proti komu smeruje,

na aké nedostatky poukazuje,

čoho sa sťažovateľ domáha,

-          musí byť sťažovateľom podpísaná.

Ak sťažnosť neobsahuje meno  , priezvisko a adresu sťažovateľa , sťažnosť sa odloží. Ak sťažnosť neobsahuje ďalšie uvedené náležitosti , sťažovateľ sa  písomne vyzve , aby sťažnosť doplnil , s poučením , že inak sa sťažnosť odloží.

3)      O ústnej sťažnosti , ktorú nemožno vybaviť ihneď  pri jej podaní , sa  vyhotoví písomný záznam , ktorý sa sťažovateľovi predloží na prečítanie a podpis. Ak sťažovateľ odmietne záznam podpísať , záznam sa odloží bez prešetrenia. Na požiadanie sťažovateľa sa mu vydá rovnopis záznamu.

Záznam  z ústnej sťažnosti musí obsahovať  okrem náležitostí uvedených v Čl. 2 ods. 2 :

-          deň a hodinu vyhotovenia,

-          názov a adresu školy,

-          mená a priezviská zamestnancov , ktorí záznam vyhotovili,

-          mená a priezviská zamestnancov, ktorí boli prítomní pri ústnom podávaní sťažnosti.

    Záznam  z ústnej sťažnosti nemusí byť vyhotovený , ak sťažovateľ :

-          pri ústnom podaní nespolupracuje,

-          sa domáha  činnosti školy v rozpore s právnymi predpismi.

4)      Sťažnosť doručená telefaxom alebo elektronickou poštou sa považuje za písomnú 

       iba vtedy, ak ju sťažovateľ do piatich  pracovných dní od jej podania písomne 

       potvrdí podpisom. Inak sa sťažnosť odloží.

      Elektronický podpis musí byť akceptovaný.

5)      Písomné podanie  označené ako sťažnosť sa v zmysle Registratúrneho poriadku

      prijme a eviduje v došlej pošte.

6)      Poverený zamestnanec eviduje sťažnosti oddelene od ostatných písomností , pridelí im evidenčné  číslo v tvare : poradové číslo v denníku XXX – číslo / rok .

Pod týmto číslom sa sťažnosť eviduje až do jej vybavenia a následného archivovania.

     7)   Evidencia sťažností musí obsahovať :

-          dátum doručenia ,

-          dátum zapísania sťažnosti,

-          meno, priezvisko , adresa sťažovateľa,

-          predmet sťažnosti,

-          kedy a komu sa sťažnosť pridelila alebo postúpila na prešetrenie,

-          výsledok prešetrenia,

-          prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

-          dátum vybavenia sťažnosti , opakovanej sťažnosti , resp. odloženia opakovanej  sťažnosti,

-          výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti,

-          dátum postúpenia sťažnosti orgánu  príslušnému na jej vybavenie,

-          dôvody odloženia sťažnosti,

-          poznámky.

SPISOVÝ   OBAL  obsahuje  tieto náležitosti :

a)       číslo sťažnosti

b)      vecné hľadisko , t. j.  čo je predmetom sťažnosti,

c)       meno , priezvisko , adresa sťažovateľa ,

d)      proti komu sťažnosť smeruje,

e)       dátum doručenia sťažnosti do školy ( dátum rozhodujúci pre začiatok plynutia lehoty na vybavenie),

f)        meno a priezvisko zamestnanca , ktorý sťažnosť vybavuje,

g)       názov útvaru, alebo orgánu verejnej správy a dátum odstúpenia sťažnosti v prípade , že sa sťažnosť odstupuje,

h)       termín vybavenia sťažnosti,

i)         predĺženie lehoty na vybavenie sťažnosti v prípade jej potreby,

j)        opodstatnenosť sťažnosti,

k)      obsah spisu,

l)         prijaté opatrenia a termíny ich splnenia.

8) Opakovaná sťažnosť sa eviduje v roku , v ktorom bola doručená .

           V poznámke sa uvedie číslo sťažnosti , s ktorou súvisí.

      9)  Sťažnosť, ktorá smeruje  voči zamestnancovi školy , prešetrí a o výsledku prešetrenia sťažovateľa informuje riaditeľka materskej  školy Dlhé Klčovo Anna Janoková. Na vybavenie sťažnosti , ktorá smeruje  voči riaditeľke MŠ Dlhé Klčovo, je príslušný podľa predmetu sťažnosti zriaďovateľ školy  / Obec Dlhé Klčovo, alebo Štátne školská inšpekcia/.

                                                     Čl. 3

 

LEHOTY  NA VYBAVENIE  SŤAŹNOSTÍ

 

1)Poverený zamestnanec je  povinný sťažnosť prešetriť a vybaviť do 60 pracovných  dní odo dňa doručenia sťažnosti. V prípadoch náročných na  prešetrenie sťažnosti je možné predĺžiť lehotu na jej vybavenie o ďalších 30 pracovných dní.

2) O predĺžení lehoty rozhodne riaditeľka MŠ Dlhé Klčovo Anna Janoková, pričom  o predlžení a o dôvodoch predlženia treba vždy bezodkladne písomne upovedomiť sťažovateľa.

  

       3)V prípade, že zamestnanec vybavujúci sťažnosť zistí, že z dôvodu náročnosti  sťažnosti  

       je potrebné predĺžiť lehotu na jej vybavenie , požiada riaditeľku MŠ Dlhé Klčovo Annu

       Janokovú o zabezpečenie tohto predĺženia aspoň  2 pracovné dni pred uplynutím lehoty

        na vybavenie.

ČL.4

PREŚETRENIE A VYBAVOVANIE  SŤAZNOSTÍ

1)      Prešetrovanie sťažnosti je činnosť , ktorou sa zisťuje skutočný stav veci a jeho súlad alebo rozpor so všeobecne záväznými  právnymi predpismi a s vnútornými predpismi , ako aj príčiny vzniku zistených nedostatkov a ich následky.

V prípade nedostatkov sa určí osoba, ktorá zodpovedá za zistené nedostatky , určia sa príčiny ich vzniku a škodlivé následky.

      Pri prešetrovaní sťažnosti sa vychádza z jej predmetu bez ohľadu na sťažovateľa 

      a osobu , proti  ktorej sťažnosť smeruje

2)      Sťažnosť nesmie vybavovať ani prešetrovať osoba , proti ktorej sťažnosť smeruje, ani osoba , ktorá je podriadená tejto osobe.

      3)   Z vybavovania sťažnosti i z prešetrovania sťažnosti je vylúčená osoba , o ktorej

             nezaujatosti možno mať pochybnosti vzhľadom na jej pomer k sťažovateľovi ,  

             jeho zástupcovi alebo k predmetu sťažnosti.

4)      Sťažnosť je prešetrená prerokovaním zápisnice , ktorá obsahuje :

-          hlavičku školy ,

-          predmet sťažnosti ,

-          obdobie prešetrovania sťažnosti ,

-          preukázané zistenia ,

-          dátum vyhotovenia zápisnice ,

-          mená, priezviská a vlastnoručné podpisy osôb , ktoré sťažnosť prešetrili,

-          meno, priezvisko a podpis riaditeľky školy, resp. ňou splnomocneného zamestnanca,

-          mená a vlastnoručné podpisy osôb , ktorých sa zistenia priamo dotýkajú,

-          ak sa zistia nedostatky , v zápisnici sa určí :

-          kto je  zodpovedný za zistené nedostatky,

-          akým spôsobom a v akej lehote prijme opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov a príčin  ich vzniku,

-          povinnosť predložiť správu o splnení opatrení  a uplatnení právnej zodpovednosti ,

-          oznámiť sťažovateľovi prijaté opatrenia,

-          potvrdenie o odovzdaní a prevzatí dokladov.

Odmietnutie oboznámenia sa so  zápisnicou alebo  podpísania zápisnice dotknutými osobami sa uvedie v zápisnici.

Čl. 5

 

OPAKOVANÁ     SŤAŽNOSŤ  A  ĎALŠIA

OPAKOVANÁ    SŤAŽNOSŤ

1)      Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého    

             sťažovateľa v tej istej veci , ak v nej neuvádza nové skutočnosti.

2)      Riaditeľka  školy , alebo ňou splnomocnený zástupca ( ten , kto predchádzajúcu

            sťažnosť vybavil) prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti,

            o čom vyhotoví záznam.

3)      Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne , táto skutočnosť sa oznámi

      sťažovateľovi s poučením , že ďalšia opakovaná  sťažnosť bude odložená. Ak  

       sťažnosť nebola vybavená správne, znova sa prešetrí a vybaví sa do 60  

       pracovných dní.

                                                    Čl. 6

     SŤAZNOSŤ    PROTI   VYBAVENIU  A ODLOŽENIU   SŤAŽNOSTI

1)      Sťažnosť v ktorej sťažovateľ vyjadruje nesúhlas s vybavením alebo odložením svojej predchádzajúcej sťažnosti , je novou sťažnosťou proti postupu pri jej vybavovaní alebo odložení. Nie je opakovanou sťažnosťou ani vtedy , ak sťažovateľ opakuje  skutočnosti z predchádzajúcej  sťažnosti.

2)      Sťažnosť proti postupu pri vybavovaní sťažnosti vybaví riaditeľka  školy alebo ňou  poverený splnomocnený zástupca. Ak predchádzajúcu sťažnosť vybavila riaditeľka školy , na vybavenie sťažnosti podľa odseku 1 je príslušný podľa predmetu sťažnosti zriaďovateľ alebo Štátna školská inšpekcia.

Čl. 7

KONTROLA  VYBAVOVANIA  SŤAŽNOSTI

1)      Riaditeľka školy kontroluje , či sa opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku riadne plnia.

Čl. 8

SPOLOĆNÉ   USTANOVENIA

1)      Každý je povinný o skutočnostiach , ktoré sa dozvedel pri vybavovaní sťažnosti , zachovávať mlčanlivosť . Od tejto povinnosti ho môže písomne oslobodiť ten , v koho záujme má túto povinnosť.

 

 

Anna Janoková

                                                                              riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy :

1/A -    Záznam z ústnej sťažnosti

 

2/A  -  Zápisnica z prešetrenia  sťažnosti

 

      3/A-   Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti

 

 

 

 

 

 

1/A       

MATERSKÁ   ŠKOLA -  DLHÉ KLČOVO 61, 094 13  SAČUROV

 

 

 

 

Záznam z ústnej sťažnosti

 

 

Dátum podania : .....................................Hodina podania : ..........................................

 

Meno , priezvisko sťažovateľa : ...................................................................................

 

Adresa sťažovateľa : ......................................................................................................

 

Predmet sťažnosti

 

Sťažnosť smeruje proti : ................................................................................................

 

Nedostatky na ktoré sťažovateľ poukazuje :

1.     .............................................................................................................

2.     .............................................................................................................

3.     .............................................................................................................

    Sťažovateľ sa domáha :

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Záznam vyhotovil : (meno, priezvisko, funkcia)

 

............................................................................         ...................................                                 

                                                                                                     (podpis)                             

Prítomní :

1)......................................................................                         ...................................                                 

                                                                                                     (podpis)

 (meno, priezvisko, funkcia)                                                                    

                                                                                                     
2) ............................................................................                  
...................................                                 

                                                                                                     (podpis)                    

 (meno, priezvisko, funkcia)                                    

 

                                                                                                     ...........................................

                                                                                                         ( podpis sťažovateľa)

 

 

 

 

2/A

 

MATERSKÁ  ŠKOLA -  DLHÉ KLČOVO 61, 094 13  SAČUROV

 

 

 

 

Zápisnica z prešetrenia  sťažnosti

 

Číslo sťažnosti : .............../2010 – Sť       Dátum podania : .....................................

 

Predmet sťažnosti

Sťažnosť smeruje proti : ................................................................................................

 

Nedostatky na ktoré sťažovateľ poukazuje :

 

1).............................................................................................................

      2).............................................................................................................

      3).............................................................................................................

    Sťažovateľ sa domáha :

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Meno , priezvisko sťažovateľa : ...................................................................................

 

Adresa sťažovateľa : ......................................................................................................

 

Dátum prešetrovania sťažnosti : .....................................................

 

Preukázané zistenia : ( ak sťažnosť obsahuje viac námietok ,vyhodnotí sa každá zvlášť, opodstatnenosť , resp. neopodstatnenosť sa zdôvodní , v prípade  opodstatnenej námietky sa uvedie porušenie právnych a vnútorných predpisov )

 

 

Prijaté opatrenia :

 

1).............................................................................................................

2).............................................................................................................

3).............................................................................................................

Dátum vyhotovenia zápisnice : ..............................................................

Zápisnicu vyhotovil : .............................................................................

 

Sťažnosť prešetril :

1) (meno, priezvisko, funkcia)                                      ...................................                                 

                                                                                                     (podpis)     

                   

2) (meno, priezvisko, funkcia)                                      ...................................     

                                                                                                    (podpis)                           

 

 Meno /á  osoby, osôb/ ,ktorej/rých sa zistenia priamo dotýkajú :

 

 

1) ...................................................................                           ...................................                                 

                                                                                                             (podpis)           

 

             

2) ..........................................................                                    ...................................                                 

                                                                                                            (podpis)

 

 

3) Meno , priezvisko  riaditeľky školy :

 

............................................................................                       ..................................

(v prípade , že sťažnosť prešetroval ňou                                                                   (podpis)

splnomocnený zástupca)                                                                                                             

                                            

 

 

 

Prílohy : ( prípadné písomné vyjadrenia osôb , proti ktorým sťažnosť smeruje)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/A

 

MATERSKÁ  ŠKOLA  - DLHÉ KLČOVO 61, 094 13  SAČUROV

 

 

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti

 

                                                                                ........................................

                                                                                ........................................

                                                                                ........................................

 

Vaša sťažnosť číslo/zo dňa                  Naše číslo             Vybavuje/ linka           V Dlhom Klčove

.............................................          .........../2010        ..........................      dátum : .....................

 

 

Vec :

Oznámenie o výsledku prešetrenia sťažnosti

 

     Oznamujem Vám , že v období od....................................do ..................................................

som prešetrila Vašu sťažnosť , ktorá smerovala proti ..........................................................................................................................................................

 

     Prešetrením som zistila , že Vaša sťažnosť vo veci ( uvedieme zvlášť pri každej námietke):....................................................................................................................................................

bola  opodstatnená / neopodstatnená , pretože :

...................................................................................................................................................................

    

        Na základe výsledku prešetrenia sťažnosti boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku :

1.  ..............................................................................................................................................................

 

2. ..............................................................................................................................................................

 

 

3. ..............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravom                                                                                   ............................................................

                                                                                                 Anna Janoková

                                                                                                    Riad. MŠ