Choď na obsah Choď na menu
 


 

Rokovací poriadok

 

 

Rokovací poriadok materskej školy Dlhé Klčovo vydaný riaditeľkou Annou Janokovou

na základe štatútu, organizačného a školského poriadku školy, zákonníka práce a pracovného poriadku MŠ SR.

Rokovací poriadok pedagogickej rady (ďalej len „PR”) platí pre všetkých pedagogických

zamestnancov školy, ktorí sú členmi pedagogickej rady. Riadia sa ním aj osoby prizvané na

zasadnutia PR.

Čl. 1

Postavenie a poslanie pedagogickej rady

1. PR je najvyšším poradným orgánom riaditeľa školy. Má kompetenciu navrhovať,

 

prerokúvať a pripravovať kompetentné návrhy na rozhodnutie pre riaditeľa školy.

2. Navrhuje opatrenia na zlepšenie práce školy.

 

3. Vyjadruje sa k hodnotiacim správam školy.

 

4. Pri svojom rokovaní sa riadi plánom činnosti, ktorý je súčasťou pracovného plánu školy.

 

5. Vo svojej činnosti sa riadi kompetenciami vymedzenými zákonmi a vykonávacími

 

predpismi – vyhláškami a smernicami MŠ SR, štatútom, organizačným a vnútorným

 

poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, pracovným poriadkom a zákonníkom

 

práce.

6. Riadi sa aj internými predpismi, ktoré vydáva riaditeľ školy.

 

7. PR zvoláva riaditeľ školy najmenej päťkrát v školskom roku.

 

8. Riaditeľ školy riadi rokovanie PR a zodpovedá v plnej miere za jej činnosť a prijaté závery.

 

Čl. 2

Práva a povinnosti členov pedagogickej rady

I. Práva členov pedagogickej rady:

1. Navrhovať program rokovania.

 

2. Vyjadrovať sa ku všetkým prerokúvaným otázkam a bodom PR.

 

3. Podieľať sa na príprave PR.

 

4. Oboznamovať PR so svojimi skúsenosťami z výchovno-vyučovacieho procesu,

 

uplatňovania nových metód a foriem práce.

 

5. Navrhovať opatrenia, odporúčania a závery PR.

 

6. Hlasovať o predkladaných návrhoch.

 

7. Dať návrh na ukončenie diskusie.

 

8. V prípade, že diskutujúci odbočí od témy alebo prekročí časový limit, môže dať návrh na

 

jeho pozastavenie alebo prerokovanie v inom odbornom alebo poradnom orgáne riaditeľa

 

školy.

II. Povinnosti členov pedagogickej rady:

1. Zúčastňovať sa na každom zasadnutí PR.

2. Pravidelne a zodpovedne sa pripravovať na každé zasadnutie PR.

3. Pri vystúpení dodržiavať tému a určený časový limit.

4. Dodržiavať rokovací poriadok PR.

5. Plniť úlohy vyplývajúce z uznesení a záverov PR.

6. Svoju neúčasť na zasadnutí PR oznámiť vopred riaditeľovi školy.

7. Aktívne sa zapájať do diskusie o riešených problémoch.

8. Nerušiť zasadnutie PR svojim správaním, neodchádzať počas zasadania, počúvať

 

diskutujúceho, nerušiť ho svojimi pripomienkami, vystupovať len vtedy, ak mu bolo udelené slovo predsedajúcim.

Čl. 3

Príprava na rokovanie pedagogickej rady

1. Riadne rokovanie PR zvoláva riaditeľ školy a uskutočňuje sa podľa plánu a časového

 

harmonogramu jej činnosti.

 

2. Mimoriadne zasadnutie zvoláva riaditeľ školy podľa potreby.

 

3. Rokovanie PR pripravuje vedenie školy spolu s vedúcimi PK na základe ich plánov práce,

 

aktuálnych úloh a potrieb školy.

4. S programom rokovania sú pedagogickí zamestnanci oboznamovaní najmenej 3 dni

pred konaním PR.

5. Riaditeľ školy vopred určí úlohy na prípravu pre jednotlivcov alebo skupiny

 

pedagogických zamestnancov a zverejní témy, ktoré budú na PR prerokúvané.

 

6. Zároveň určí zapisovateľa .

 

7. Zverejní zoznam prizvaných hostí na PR.

Čl. 4

Rokovanie pedagogickej rady

1. Neúčasť na PR sa oznamuje zásadne pred rokovaním PR.

 

2. Predsedajúci na úvod oboznámi členov s programom, požiada o jeho doplnenie a schválenie.

 

3. Ak riaditeľ školy neurčil zapisovateľa vopred, urobí tak bezodkladne na začiatku

 

rokovania.

 

4. Do diskusie členovia PR, prizvaní a ostatní hostia vstupujú na základe ústneho

požiadania. Slovo im udeľuje predsedajúci, ktorý PR vedie.

5. K prerokúvanému problému môže účastník porady prehovoriť najviac dvakrát.

 
 

6. Účastníci rokovania nesmú rušiť vystúpenie iného diskutujúceho, ak mu bolo udelené slovo.

 
 

7. Ak člen PR výrazne ustúpil od prerokúvaných problémov a témy rokovania PR, predsedajúci ho najprv upozorní a až potom mu odoberie slovo.

8. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen PR.

Čl. 5

Prijímanie uznesení pedagogickou radou

1. Pedagogická rada je schopná uznášania, ak je prítomných aspoň 2/3 členov PR.

2. Rozhodnutia zo závažných uznesení a odporúčaní sa prijímajú hlasovaním, ktoré môže byť verejné alebo tajné.

3. Právo hlasovať majú len členovia PR, ktorí sú osobne prítomní na rokovaní pedagogickej rady.

4. Je neprípustné hlasovať v zastúpení.

5. Prizvané osoby a hostia sa hlasovania nezúčastňujú.

6. Uznesenia, závery a odporúčania z PR sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina celkového počtu prítomných členov pedagogickej rady.

7. Uznesenie sa zverejní na mieste prístupnom všetkým pedagogickým zamestnancom školy.

8. Neprítomní členovia pedagogickej rady sú povinní oboznámiť sa s priebehom rokovania a jeho závermi, čo potvrdia svojím podpisom v zápise z rokovania PR.

9. Za správnosť a objektívnosť zápisu z rokovania je zodpovedný zapisovateľ.

10. Za správnu formuláciu uznesení, záverov a odporúčaní je zodpovedná riaditeľ školy.

11. Riaditeľ školy je zodpovedný za to, že nebude prijaté uznesenie, ktoré by bolo v rozpore  s platnou legislatívou.

Čl. 6

Zápisnica z rokovania pedagogickej rady

1. Záznam z rokovania spracováva v priebehu rokovania PR určený zapisovateľ. Zodpovedá za jeho celkový obsah, za vyčerpávajúci obsah prednesených tém a diskusných príspevkov a obsahovú správnosť navrhnutých uznesení, záverov a odporúčaní.

 

2. Výsledkom činnosti zapisovateľa je zápisnica z rokovania PR.

 

3. Overovateľ zápisnice, ak bol určený, zodpovedá za to, že v zázname sú uvedené všetky predložené návrhy a pripomienky členov PR a prizvaných hostí.

4. Zápisnica z rokovania PR sa vedie na papieri formátu A4, ktorý je vopred opečiatkovaný.

5. Zápisnica z rokovania PR obsahuje:

a) dátum rokovania,

b) program rokovania,

c) výsledok hlasovania o programe a jeho doplnení,

d) stručný a výstižný záznam prerokúvaných otázok,

e) stručný záznam diskusie,

f) výsledky rokovania (hlasovania) o návrhoch záverov,

g) schválené uznesenia, závery a odporúčania z PR,

h) dátum konania PR, meno a podpis zapisovateľa a overovateľa zápisnice,

i) podpis riaditeľa školy

j) podpis zamestnanca, ktorý nebol prítomný na zasadnutí PR a dodatočne sa

 

oboznámil s obsahom zápisnice,

 

6. Súčasťou záznamu z rokovania PR sú prílohy. Do príloh sa ukladajú správy, informácie

 

členov PR vtedy, ak sú rozsiahleho alebo závažného charakteru.

 

7. Zápisnica z rokovania je prístupná k nahliadnutiu každému pedagogickému

 

zamestnancovi školy.

Čl. 7

Záverečné ustanovenie

1. Rokovací poriadok upravuje postup pri príprave, rokovaní PR, jej organizácii a priebehu, právach a povinnostiach členov PR, prijímanie záverov, opatrení a kontrolu ich plnenia.

2. Zmeny a dodatky k tomuto rokovaciemu poriadku prerokúva a schvaľuje riaditeľ školy.

3. Rokovací poriadok pedagogickej rady bol prerokovaný a schválený na zasadnutí pedagogickej rady dňa 26.8.2009 a je platný od 2.9.2009.

 

 

 

.....................................................

Dlhé Klčovo,  dňa 26.8.2009                                                  

                                                                                  Anna Janoková – riad. MŠ