Choď na obsah Choď na menu
 


                                                                  

Materská škola – 094  13 Dlhé Klčovo

Povinnosti učiteliek MŠ

          1. Učitelia a ostatní pedagogickí zamestnanci sú povinní vychovávať žiakov v súlade s úlohami a cieľmi štátnej školskej politiky a neustále skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu, za výsledky, ktorého zodpovedajú. V tomto smere sú zodpovední najmä za :

-    zabezpečovanie jednoty a vzdelávania a starostlivosť o zdravý vývoj detí MŠ

-  výchovu a vyučovanie detí MŠ tak, aby z nich vyrástli uvedomelí a aktívni občania, pri tejto činnosti vychádzajú z najnovších poznatkov vedy a pokrokových kultúrnych tradícií

-       dôsledné dodržiavanie prijatých učebných plánov, učebných osnov

-    plnenie vyučovacej povinnosti v určenej miere /učiteľky MŠ  povinnosti výchovnej práce/ a zabezpečovanie prác súvisiacich  s vyučovaním a výchovnou činnosťou

-    zvyšovanie úrovne svojej práce, vzdelávanie samostatným štúdiom, alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov a ostatných  pedagogických pracovníkov – kontinuálne vzdelávanie podľa plánu

-        sústavné utváranie dobrých vzťahov rodičov a verejnosti ku škole /školskému zariadeniu/

         2. Okrem toho sú povinní svojim osobným životom, konaním, vystupovaním poskytovať záruku správnej výchovy detí MŠ.

         3. Pri starostlivosti  o deti sú učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci povinní najmä:

-       viesť deti k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce, k dodržiavaniu dopravných, požiarnych a iných predpisov a pokynov príslušných  orgánov, ktoré sa týkajú starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia v školstve, pri vyučovaní predmetov, pri ktorých je zvýšené ohrozenie zdravia deti, dodržiavať metodické pokyny

-       vykonáva pedagogický dozor nad deťmi

-       v záujme jednotného výchovného pôsobenia spolupracovať s rodičmi, na požiadanie rodičov informovať ich na triednych schôdzkach, prípadne na individuálnej dohodnutej schôdzi o správaní

-       spolupracovať s ostatnými zamestnancami školského zariadenia

-       viesť k uvedomelému dodržiavaniu pravidiel  správania, k ochrane školského zariadenia a ostatného majetku školy pred jeho poškodením, stratou, zneužitím alebo zničením.

1.    Učiteľka pracuje podľa Školského vzdelávacieho programu .

2.  Zodpovedá za výsledky výchovnej práce v triede, predovšetkým za využitie vhodných stratégií a zdrojov a vykonanie všetkého tak, aby práca bola v súlade so zásadami výchovy detí predškolského veku.

3.    V rámci kolektívnej výchovy zachováva individuálny zreteľ na každé jednotlivé dieťa.

4.    Plánuje výchovnú prácu a starostlivo sa na ňu pripravuje.

5.    Vedie záznamy o pozorovaní detí a príslušnú pedagogickú dokumentáciu.

6.    Je osobne zodpovedná za ochranu a bezpečnosť detí v čase, keď s nimi pracuje až do času, keď ich odovzdá úrazu.

7.    Učiteľka robí ranný filter detí.

8.    Činnosť detí riadi tak, aby predišla úrazu.

9.    Zodpovedne plní  svoje triednické povinnosti

Podpisy učiteliek:

Bc.M.Dindáková                                         

A.Gradošová      

O.Vaskevičová   

 

                                                                  

                                       ........................

V Dlhom Klčove 30.08.2010              Anna Janoková – riad. MŠ