Choď na obsah Choď na menu
 


PLÁN HOSPITÁCIÍ

NA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012

September:

Informatívna hospitácia

-         Stanovenie úloh v pláne školy pre šk. rok 2011/2012 a ich plnenie

-         Pristupovanie vyučujúcich k deťom počas adaptačného obdobia

Október:

Tematická hospitácia – hry a hrové činnosti detí

-         Vytváranie podmienok na rozvíjanie prosociálneho správania detí

-         Rozvíjanie citovej emocionality vo vzájomných vzťahoch

-         Preberanie detí od rodičov, zapájanie detí do činnosti

November:

Tematická hospitácia – perceptuálno - motorická oblasť

-       Schopnosť ovládať pohybovú aktivitu primerane veku

-         Uplatňovanie individuálneho prístupu učiteľky

December:

Tematická hospitácia – kognitívna oblasť

-       Schopnosť zdôvodniť svoje postoje a názory

-      Schopnosť pozorovať, vnímať, záujem o bádanie, objavovanie nových javov

Január:

Tematická hospitácia – perceptuálno - motorická oblasť

-         Úroveň sebaobsluhy, zručnosti a návyky

-      Úroveň grafomotoriky

Február:

Tematická hospitácia – sociálno - emocionálna oblasť

-         Zručnosti pri riešení konfliktov

-         Schopnosť ovládať svoje správanie, zriecť sa niečoho pre prospech druhého

Marec:

Tematická hospitácia – kognitívna oblasť

-        Schopnosť prekonávať prekážky v procese učenia a to pri objavovaní nových poznatkov

-        Schopnosť kombinačného originálneho riešenia konštruktívnych schopností

Apríl:

Tematická hospitácia – sociálno - emocionálneho rozvoja

-         Schopnosť si klásť ciele primerané svojím schopnostiam

-       Schopnosť dosahovania stanovených cieľov

Máj:

Tematická hospitácia – edukačná aktivita – pobyt vonku

-         Upevňovať vzťah k životnému prostrediu

-         Uvedomovať dňsledky svojho správania vzhľadom na iné osoby

Jún:

Informatívna hospitácia – hygiena denného režimu

-         Pravidelné umývanie rúk pred – po jedle, po použití WC

-         Poskytovať dennodenne pitný režim

-         Dbať na otužovanie detí a na ich zdravú duševnú i fyzickú pohodu počas dňa

          

                              Zodp. riad. MŠ